Artist : 

Osamu Miyagoshi ( Vo. & Acco. & Piano )

http://osamumiyagoshi.com/

Keitaro ( Sax )

Mikihito Nakahira ( Vo. & Resonator Guitar )

http://mikihito.com/

 

Flyer Design & Photography : 

SNB Photo & Design / Shinobu ANZAI